Adamopoulou, Α., “Τα Παναθήναια Γλυπτικής του 1965” [“The 1965 Panathenaia of Sculpture”], Δωδώνη: Ιστορία και Αρχαιολογία [Dodoni: History and Archaeology] 33 (2004), 249-300.

Biris, K. Η., Αἱ Ἀθῆναι ἀπὸ τοῦ 19ου αἰῶνος εἰς τὸν 20ὸν αἰῶνα [Athens from the 19th to the 20th century], Athens 1966.

Bouras, Ch., Byzantine Athens, 10th-12th Centuries, Oxford – New York 2017 [Greek edition 2010].

Burnouf, É., “Notice pour le plan d’Athènes antique, Αrchives des Missions Scientifiques, vol. 5, Paris 1856, 64-88.

Calligas, P. G., “Archaeological Research on the Athenian Pnyx”, in The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, B. Forsén and G. R. Stanton (eds.), Helsinki 1996, 1-5.

Camp, McK II., The Athenian Agora: Excavations in the Heart of Classical Athens, London 1986.

Chatziaslani, Κ., “Ο Μοροζίνι στην Αθήνα” [“Morosini in Athens”], in Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών: Επιστημονικές – Επιμορφωτικές Διαλέξεις, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, ΙανουάριοςΜάρτιος 1994 [Archaeology of the city of Athens: Scientific and Educational Lectures, Special Educational Events, January-March 1994], Ε. Grammatikopoulou (ed.), Municipality of Athens Cultural Center – National Hellenic Research Foundation, Athens 1996, 157-172.

Costaki, L., The Intra Muros Road System of Ancient Athens, Ph.D. diss., University of Toronto, Toronto 2006.

Curtius, E. and J. A. Kaupert, Atlas von Athen, Berlin 1878.

Dakoura-Vogiatzoglou, O., “Λόφοι Φιλοπάππου – Πνύκας – Νυμφών. Σύντομο ιστορικό και περιήγηση” [“Hills of Philopappou, the Pnyx, and the Nymphs. Brief history and tour”], in Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη [Archaeological walks around the Acropolis], Ministry of Culture, 1st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, Edition of the Acropolis Friends Association, Athens 2004.

Dakoura-Vogiatzoglou, O., “Οι Δυτικοί Λόφοι στους Ρωμαϊκούς χρόνους” [“The Western Hills during the Roman period”], in Athens during the Roman period. Recent discoveries, new evidence,  S. Vlizos (ed.), Benaki Museum, 4th Supplement, Athens 2008, 247-267.

Dakoura-Vogiatzoglou, O., Λόφοι Πνύκας-Νυμφών-Μουσών, “Το μεγαλύτερο κέντρο των ξωτικών”, Μάγοι, ξόρκια και φυλαχτά. Η μαγεία στον Αρχαίο και Χριστιανικό κόσμο, [Pnyx-Nymphs-Muses Hills, “The greatest centre of the elves”, Sorcerers, spells and talismans. Magic in the Ancient and Christian world], Ministry of Culture, 1st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, European Heritage Days 2009-2010, Athens 2009.

Dakoura-Vogiatzoglou, O., “Αναδιφώντας την ιστορία των δυτικών λόφων” [“In search of the history of the Western Hills”], in Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β: Αττική. Α’ και Γ’ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [Archaeological Contributions. Volume II: Attica. First and Third Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities], S. Oikonomou and Μ. Dogka-Toli (eds.), Museum of Cycladic Art, Athens 2013, 193-212.

Dakoura-Vogiatzoglou, O., “The Water Supply Network on the Western Hills of Athens” in: Cura Aquarum in Greece – Proceedings of the 16th International Conference on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Wellbrock, K. (ed.), Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, Band 27, Siegburg 2017, 89-132.

Dakoura-Vogiatzoglou, O. and Dourou, M., “Searching for Water in the Sanctuaries of the Western Hills of Athens» in: Ancient Waterlands, Betsey A. Robinson, Sophie Bouffier and Iván Fumadó Ortega (eds.), Presses Universitaires de Provence 2019, 67-102.

Dodwell, Ε., Classical and Topographical Tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806, London 1819.

Dörpfeld, W., “Die Ausgrabungen an der Enneakrunos, 2”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 19 (1894), 143-151.

Forsén, B. and G. R. Stanton (eds.), The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, Helsinki 1996.

Greek National Tourism Organization, 1η Διεθνὴς Ἔκθεσις Γλυπτικῆς – Παναθήναια τῆς Συγχρόνου Γλυπτικῆς [1st International Exhibition of Sculpture – Panathenaia of Contemporary Sculpture], Exhibition catalogue, 8 September – 8 November 1965, Athens 1965.

Immerwahr, S., The Neolithic and Bronze Ages, The Athenian Agora, vol. XIII, Τhe American School of Classical Studies at Athens, Princeton 1971.

Jones, E. J., “Town and Country Houses of Attica in Classical Times”, in Thorikos and the Laurion in Archaic and Classical times, H. Mussche, P. Spitals, and F. Goemaere-De Poerck (eds.), Ghent 1975, 63-136.

Judeich, W., Topographie von Athen, Munich 1931.

Kampouroglou, D., Αἱ Παλαιαὶ Ἀθῆναι [Old Athens], Athens 1922.

Kokkou, Α., Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία [Care for the antiquities in Greece and the first museums], Athens 1977.

Korres, Μ., Εκτέλεση, περιεχόμενο και αξία των χαρτών της Αττικής του Κάουπερτ [Execution, content and value of Kaupert’s maps of Attica], Athens 2008.

Korres, Μ., “1.5. Χάρτης των Σ. Κλεάνθους και Ε. Schaubert, 1831-32, κλ. 1:2.000” [“1.5. Map of S. Kleanthis and E. Schaubert, 1831-32, sc. 1:2,000”], in Αττικής οδοί 2. Οι Πρώτοι χάρτες της πόλεως των Αθηνών [Roads of Attica 2. The first maps of the city of Athens], Μ. Korres (ed.), Athens 2010, 18-21.

Korres, Μ., Αθήνα 1917. Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής [Athens 1917. Through the Eyes of the Army of the Orient], Τ. Anastasiadis and L. Korma (eds.), French School at Athens, Athens 2017.

Kourouniotes, K.,”Ἀνασκαφὴ Πνυκός” [“The Excavation of the Pnyx”], Praktika tes en Athenais Archaiologikes Hetaireias 1910, 127-136.

Kourouniotes, K. and H. Thompson, “The Pnyx in Athens”, Hesperia 1 (1932), 90-217.

Lalonde, G. V., “Pagan Cult to Christian Ritual: The Case of Agia Marina Theseiou”, Greek, Roman, and Byzantine Studies 45 (2005), 91-125.

Lalonde, G. V., Horos Dios: An Athenian Shrine and Cult of Zeus, Monumenta Graeca et Romana XI, Leiden-Boston 2006.

Lauter, H., “Zum Strassenbild in Alt-Athen”, Antike Welt 13.4 (1982), 44-52.

Lauter-Bufe, H. and H. Lauter, “Wohnhäuser und Stadtviertel des klassischen Athen”, Athenische Mitteilungen 86 (1971), 109-124.

Makri, Ε., Κ. Tsakos, and Α. Vavylopoulou-Charitonidou, “Το Ριζόκαστρο. Σωζόμενα υπολείμματα: νέες παρατηρήσεις και επαναχρονολόγηση” [“Rizokastro. The preserved remains: New observations and re-dating”], Deltion of the Christian Archaeological Society 14 (1987-1988), 329-366.

Miliadis, G., Αρχαία Αθήνα [Ancient Athens], Athens n.d.

Mountjoy, A., Mycenaean Athens, SIMA Pocket-book 127, Jonsered 1995.

Mourelos, G., Τα “Νοεμβριανά” του 1916. Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής Αποζημιώσεων των θυμάτων [The “Novemvriana” of 1916. From the archives of the Joint Compensation Committee for Victims], Athens 2007.

Newspaper Eleutheria, 21/12/1961, “Διεθνὴς Ἔκθεσις Γλυπτικῆς (Μπιεννάλε τῶν Ἁθηνῶν) ἐντὸς τοῦ 1963 στὴν Πνύκα;” [“International Exhibition of Sculpture (Athens Biennale) in the course of 1963 on the Pnyx?”].

Newspaper Eleutheria, 28/01/1967, “Ὑπὸ δικαστικὴν ἀντίληψιν ζητεῖται νὰ τεθῆ ὁ Κ. Παρθένης” [“Κ. Parthenis is asked to be brought under limited conservatorship”].

Newspaper The Sphere, London 16 Dec. 1916, “Bird’s eye view of Athens and its suburbs during the Noemvriana clashes”.

Pantelidou, Μ., Αἱ προϊστορικαὶ Ἀθῆναι [Prehistoric Athens], Athens 1975.

Pantelidou-Gofa, Μ., “Η Αθήνα στην προϊστορική εποχή” [Athens in the Prehistoric era”], in Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών: Επιστημονικές – Επιμορφωτικές Διαλέξεις, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, ΙανουάριοςΜάρτιος 1994 [Archaeology of the city of Athens: Scientific and Educational Lectures, Special Educational Events, January-March 1994], Ε. Grammatikopoulou (ed.), Municipality of Athens Cultural Center – National Hellenic Research Foundation, Athens 1996, 13-26.

Papageorgiou-Venetas, A., Athens, the Ancient Heritage and the Historic Cityscape in a Modern Metropolis, Athens 1994.

Papageorgiou-Venetas, Α., Αθήνα. Ένα όραμα του κλασικισμού [Athens. A vision of classicism], Athens 2001.

Papageorgiou-Venetas, Α., The Athenian walk and the historic site of Athens, Athens 2004.

Papageorgiou-Venetas, Α., “Ιστορικό της χαρτογράφησης της Αθήνας από τους Σ. Κλεάνθη και Ε. Schaubert” [“A Chronicle of the cartography of Athens by S. Kleanthis and E. Schaubert”], in Αττικής οδοί 2. Οι πρώτοι χάρτες της πόλεως των Αθηνών [Roads of Attica 2. The first maps of the city of Athens], M. Korres (ed.), Athens 2010, 16-18.

Papaspyridi-Karouzou, S., “Πῶς φυλάχθηκαν τὰ ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου” [“How the antiquities of the Archaeological Museum were protected”], New Estia 40 (1946), 1158-1163.

Peppas Delmousou, D., “The Pnyx and the Mouseion Hill Inscriptions Reconsidered”, in The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, B. Forsén and G. R. Stanton (eds.), Helsinki 1996, 103-129.

Pervanoglou, P., «Ἀνόρυξις τάφων ἀρχαίων εἰς τὰ πέριξ τῶν Ἀθηνῶν δαπάνῃ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρίας» [“Excavation of ancient graves in the area around Athens at the expense of the archaeological society”], Archaeologike Ephemeris 1862, 84-92.

Petrakos, V. C., Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία. Ἡ ἱστορία τῶν 150 χρόνων της [The Archaeological Society at Athens. The history of its 150 years], Athens 1987.

Pikionis, D., Κείμενα [Texts], Athens 2017.

Pittakis, K., Ephemeris Archaeologike 1852.

Pittakis, K., Ephemeris Archaeologike 1853.

Poulou, Τ., “Οι γεωμετρικοί τάφοι του λόφου των Μουσών” [“The Geometric graves of the Hill of the Muses”], in  Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β: Αττική. Α΄ και Γ΄ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων [Αrchaeological Contributions. Volume II: Attica. First and Third Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities], S. Oikonomou and Μ. Dogka-Toli (eds.), Museum of Cycladic Art, Athens 2013, 231-246.

Rangavis, A. R., “Πρακτικὰ τῆς Ζ’ γενικῆς συνεδριάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας” [“Minutes of the VIIth general meeting of the Archaeological Society at Athens”], Praktika tes en Athenais Archaiologikes Hetaireias 1842-1843, 166-177.

Santangelo, M., “Il monumento di C. Julius Antiochos Philopappos in Atene”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, 19-21 (1941-1943), 153-253.

Skias, Α. Ν., “Ἀνασκαφὴ παρὰ τὸ μνημεῖον τοῦ Φιλοπάππου” [“Excavation at the Philopappos monument”], Praktika tes en Athenais Archaiologikes Hetaireias 1898, 68-71.

Sourmelis, D., Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνα, ἀρχομένη ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πραγμάτων [The history of Athens during the struggle for freedom, beginning from the Revolution and up to the restoration of things], Athens 2011 [Aigina 1834].

Stuart, J. and N. Revett, The Antiquities of Athens and Other Places in Greece, Sicily etc.: Supplementary to the Antiquities of Athens, London 1830.

Theocharaki, Α. Μ., L. Costaki, and V. Papaefthymiou, “Εξόρυξη λίθων στην ανοικοδομούμενη Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα” [Stone mining in rebuilding Athens during the second half of the 19th century], in Ἥρως κτίστης. Μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα [Heros Ktistes. Studies in memory of Charalambos Bouras], M. Korres, S. Mamaloukos, Κ. Zampas, and F. Mallouchou-Tufano (eds.), Athens 2018, 309-319.

Thompson, H. A., “Pnyx and Thesmophorion”, Hesperia 5 (1936), 151-200.

Thompson, H. A. and R. L. Scranton, “Stoas and City Walls on the Pnyx”, Hesperia 12 (1943), 269-383.

Travlos, J., Πολεοδομικὴ Ἐξέλιξις τῶν Ἀθηνῶν. Ἀπὸ τῶν προϊστορικῶν χρόνων μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνος [Urban development of Athens. From Prehistoric times to the beginning of the 19th century], Athens 1960.

Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London 1971.

Tsiros, S., “Ἡ ἀποσφράγισις τῆς οἰκίας Παρθένη” [“The unsealing of Parthenis house”], Newspaper Eleutheros Kosmos, 18/07/1968.

Vlachogiannis, Ι. (ed.), Ἀρχεῖα τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Α΄ Ἀθηναϊκὸν Ἀρχεῖον, vol. Ι, “Ἡμερολόγιον Νικολάου Ἀντ. Καρώρη. 29 Ἰουνίου 1826 ἕως 11 Ἀπριλίου 1827” [“Archives of Modern Greek History, A’ Athens Archive, vol. I, ‘Diary of Nicolaos Ant. Karoris. June 29, 1826 to April 11, 1827’”], Athens 1901.

Vogiatzoglou, O., “Ανασκαφή και ανάδειξη του υπόσκαφου ταφικού μνημείου ‘Σπηλιά του Κουφού’” [“Excavation and enhancement of the rock-cut grave monument called ‘Deaf man’s cave’”], Archaiologikon Deltion 64 (2009), Chronicles Β΄1, 27-30.

Vougiouka, M. and V. Megaridis, Πετράλωνα. Μια συνοικία Άνω-Κάτω [Petralona. A district upside down], Athens 2009.

Winstrup, L. A., Rejseopmåling, “Grækenland, Athen?,” Klippegrav, 1850, Inv. nr. 6121, 6147.

Zerefos, Ch. et al., Αἱ Ἑπτάλοφοι Ἀθῆναι καὶ τὸ Ἐθνικὸν Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν [The seven-hilled Athens and the National Observatory of Athens], Annals of the Academy of Athens, vol. 66, Athens 2013.