Αδαμοπούλου, Α., «Τα Παναθήναια Γλυπτικής του 1965», Δωδώνη: Ιστορία και Αρχαιολογία 33 (2004), 249-300.

Μπίρης, K. Η., Αἱ Ἀθῆναι ἀπὸ τοῦ 19ου αἰῶνος εἰς τὸν 20ὸν αἰῶνα, Ἀθῆναι 1966.

Μπούρας, Χ., Βυζαντινή Αθήνα, 10ος – 12ος αι., Μουσείο Μπενάκη, 6ο Παράρτημα, Αθήνα 2010.

Burnouf, É., «Notice pour le plan d’Athènes antique», Αrchives des Missions Scientifiques, τόμ. V, Παρίσι 1856, 64-88.

Calligas, P. G., «Archaeological Research on the Athenian Pnyx», στο The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, B. Forsén και G. R. Stanton (επιμ.), Ελσίνκι 1996, 1-5.

Camp, J. McK., The Athenian Agora: Excavations in the Heart of Classical Athens, Λονδίνο 1986.

Χατζηασλάνη, Κ., «Ο Μοροζίνι στην Αθήνα», στο Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών: Επιστημονικές-Επιμορφωτικές Διαλέξεις, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, Ιανουάριος-Μάρτιος 1994, Ε. Γραμματικοπούλου (επιμ.), Δήμος Αθηναίων Πνευματικό Κέντρο – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1996, 157-172.

Costaki, L., The intra muros Road System of Ancient Athens (διδακτορική διατριβή Πανεπ. Τορόντο), Τορόντο 2006.

Curtius, E. και J. A. Kaupert, Atlas von Athen, Βερολίνο 1878.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό., «Λόφοι Φιλοπάππου – Πνύκας – Νυμφών. Σύντομο ιστορικό και περιήγηση», στο Αρχαιολογικοί περίπατοι γύρω από την Ακρόπολη, Υπουργείο Πολιτισμού, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έκδοση Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως, Αθήνα 2004.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό., «Οι Δυτικοί Λόφοι στους Ρωμαϊκούς χρόνους», στο Η Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή: Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες, Σ. Βλίζος (επιμ.), Μουσείο Μπενάκη, 4ο Παράρτημα, Αθήνα 2008, 247-267.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό. (επιμ.), Λόφοι Πνύκας – Νυμφών – Μουσών, «Το μεγαλύτερο κέντρο των ξωτικών», Μάγοι, ξόρκια και φυλαχτά. Η μαγεία στον Αρχαίο και Χριστιανικό κόσμο, Υπουργείο Πολιτισμού Α΄ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2009-2010, Αθήνα 2009.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό., «Αναδιφώντας την ιστορία των δυτικών λόφων», στο Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β: Αττική. Α΄ και Γ΄ Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Στ. Οικονόμου και Μ. Δόγκα-Τόλη (επιμ.), Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2013, 193-212.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό., «The Water Supply Network on the Western Hills of Athens» στο: Cura Aquarum in Greece – Proceedings of the 16th International Conference on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Wellbrock, K. (επιμ.), Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, Band 27, Siegburg 2017, 89-132.

Δακουρά-Βογιατζόγλου, Ό. και Ντούρου, Μ., «Searching for Water in the Sanctuaries of the Western Hills of Athens» στο: Ancient Waterlands, Betsey A. Robinson, Sophie Bouffier και Iván Fumadó Ortega (επιμ.), Presses Universitaires de Provence 2019, 67-102.

Dodwell, Ε., Classical and Topographical Tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806, Λονδίνο 1819.

Dörpfeld, W., «Die Ausgrabungen an der Enneakrunos, 2», Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 19 (1894), 143-151.

Εφημερίδα Ἐλευθερία, 21/12/1961, «Διεθνὴς Ἔκθεσις Γλυπτικῆς (Μπιεννάλε τῶν Ἁθηνῶν) ἐντὸς τοῦ 1963 στὴν Πνύκα;».

Εφημερίδα Ἐλευθερία, 28/01/1967, «Ὑπὸ δικαστικὴν ἀντίληψιν ζητεῖται νὰ τεθῆ ὁ Κ. Παρθένης».

Ε.Ο.Τ., 1η Διεθνὴς Ἔκθεσις Γλυπτικῆς – Παναθήναια τῆς Συγχρόνου Γλυπτικῆς, Κατάλογος Έκθεσης, 8 Σεπτεμβρίου – 8 Νοεμβρίου 1965, Αθήνα 1965.

Forsén, B. και G. R. Stanton (επιμ.), The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, Ελσίνκι 1996.

Immerwahr, S., The Neolithic and Bronze Ages, The Athenian Agora, vol. XIII, Τhe American School of Classical Studies at Athens, Πρίνστον 1971.

Jones, E. J., «Town and Country Houses of Attica in Classical Times», στο Thorikos and the Laurion in Archaic and Classical Times, Η. Mussche, P. Spitals και F. Goemaere-De Poerck (επιμ.), Γάνδη 1975, 63-136.

Judeich, W., Topographie von Athen, Μόναχο 1931.

Καμπούρογλου, Δ., Αἱ Παλαιαὶ Ἀθῆναι, Ἀθῆναι 1922.

Κόκκου, Ἀ., Ἡ μέριμνα γιὰ τὶς ἀρχαιότητες στὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ πρῶτα μουσεῖα, Ἀθήνα 1977.

Κορρές, Μ., Εκτέλεση, περιεχόμενο και αξία των χαρτών της Αττικής του Κάουπερτ, Αθήνα 2008.

Κορρές, Μ., «1.5. Χάρτης των Σ. Κλεάνθους και Ε. Schaubert, 1831-32, κλ. 1:2.000», στο Αττικής οδοί 2. Οι Πρώτοι χάρτες της πόλεως των Αθηνών, Μ. Κορρές (επιμ.), Αθήνα 2010, 18-21.

Κορρές, Μ., Αθήνα 1917. Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής, Τ. Αναστασιάδης και Λ. Κορμά (επιμ.), Γαλλική Σχολή Αθηνών, Αθήνα 2017.

Κουρουνιώτης, K., «Ἀνασκαφὴ Πνυκός», Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1910, 127-136.

Kourouniotes, K. και H. Thompson, «The Pnyx in Athens», Hesperia 1 (1932), 90-217.

Lalonde, G. V., «Pagan Cult to Christian Ritual: The Case of Agia Marina Theseiou», Greek, Roman, and Byzantine Studies 45 (2005), 91-125.

Lalonde, G. V., Horos Dios: An Athenian Shrine and Cult of Zeus, Monumenta Graeca et Romana XI, Λέυντεν-Βοστώνη 2006.

Lauter, H., «Zum Strassenbild in Alt-Athen», Antike Welt 13.4 (1982), 44-52.

Lauter-Bufe, H. και H. Lauter, «Wohnhäuser und Stadtviertel des klassischen Athen», Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 86 (1971), 109-124.

Μακρή, Ε., Κ. Τσάκος και Α. Βαβυλοπούλου-Χαριτωνίδου, «Το Ριζόκαστρο. Σωζόμενα υπολείμματα: νέες παρατηρήσεις και επαναχρονολόγηση», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 14 (1987-1988), 329-366.

Μηλιάδης, Γ., Ἀρχαία Ἀθήνα, Αθήνα χ. χ.

Mountjoy, A., Mycenaean Athens, SIMA Pocket-book 127, Γιόνσερεντ 1995.

Μουρέλος, Γ., Τα «Νοεμβριανά» του 1916. Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής Αποζημιώσεων των θυμάτων, Αθήνα 2007.

Παντελίδου, Μ., Αἱ προϊστορικαὶ Ἀθῆναι, Ἀθῆναι 1975.

Παντελίδου-Γκόφα, Μ., «Η Αθήνα στην προϊστορική εποχή», στο Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών: Επιστημονικές-Επιμορφωτικές Διαλέξεις, Ειδικές Μορφωτικές Εκδηλώσεις, Ιανουάριος-Μάρτιος 1994, Ε. Γραμματικοπούλου (επιμ.), Δήμος Αθηναίων Πνευματικό Κέντρο – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1996, 13-26.

Papageorgiou-Venetas, A., Athens, the Ancient Heritage and the Historic Cityscape in a Modern Metropolis, Αθήνα 1994.

Παπαγεωργίου-Βενετάς, Α., Αθήνα. Ένα όραμα του κλασικισμού, Αθήνα 2001.

Παπαγεωργίου-Βενετάς, Α., Ο αθηναϊκός περίπατος και το ιστορικό τοπίο των Αθηνών, Αθήνα 2004.

Παπαγεωργίου-Βενετάς, Α., «Ιστορικό της χαρτογράφησης της Αθήνας από τους Σ. Κλεάνθη και E. Schaubert», στο Αττικής οδοί 2. Οι πρώτοι χάρτες της πόλεως των Αθηνών, Μ. Κορρές (επιμ.), Αθήνα 2010, 16-18.

Παπασπυρίδη-Καρούζου, Σ., «Πῶς φυλάχθηκαν τὰ ἀρχαῖα τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου», Ν. Ἑστία 40 (1946), 1158-1163.

Peppas Delmousou, D., «The Pnyx and the Mouseion Hill Inscriptions Reconsidered», στο The Pnyx in the History of Athens. Proceedings of an International Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, 7-9 October, 1994, B. Forsén και G. R. Stanton (επιμ.), Ελσίνκι 1996, 103-129.

Περβάνογλου, Π., «Ἀνόρυξις τάφων ἀρχαίων εἰς τὰ πέριξ τῶν Ἀθηνῶν δαπάνῃ τῆς ἀρχαιολογικῆς ἑταιρίας», Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερς 1862, 84-92.

Πετράκος, Β. Χ., Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία. Ἡ ἱστορία τῶν 150 χρόνων της, Ἀθῆναι 1987.

Πικιώνης, Δ., Κείμενα, Αθήνα 2017.

Πιττάκης, Κ., Ἐφημερς Αρχαιολογική 1852.

Πιττάκης, Κ., Ἐφημερς Ἀρχαιολογική 1853.

Πούλου, Τ., «Οι γεωμετρικοί τάφοι του λόφου Μουσών (Φιλοπάππου)», στο Αρχαιολογικές Συμβολές. Τόμος Β: Αττική. Α΄ και Γ΄ Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Στ. Οικονόμου και Μ. Δόγκα-Τόλη (επιμ.), Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2013, 231-246.

Ραγκαβής, Α. Ρ., «Πρακτικὰ τῆς Ζ’ γενικῆς συνεδριάσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας», Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1842-1843, 166-177.

Santangelo, M., “Il monumento di C. Julius Antiochos Philopappos in Atene”, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, 19-21 (1941-1943), 153-253.

Σκιάς, Α. Ν., «Ἀνασκαφὴ παρὰ τὸ μνημεῖον τοῦ Φιλοπάππου», Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 1898, 68-71.

Σουρμελής, Δ., Ἱστορία τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνα, ἀρχομένη ἀπό τῆς Ἐπαναστάσεως μέχρι τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πραγμάτων, Αθήνα 2011 [Αίγινα 1834].

Εφημερίδα The Sphere (Λονδίνο), 16/12/1916, «Bird’s eye view of Athens and its suburbs during the Noemvriana clashes».

Stuart, J. και N. Revett, The antiquities of Athens and other places in Greece, Sicily etc.: supplementary to the antiquities of Athens, Λονδίνο 1830.

Θεοχαράκη, Α. Μ., Λ. Κωστάκη και Β. Παπαευθυμίου, «Εξόρυξη λίθων στην ανοικοδομούμενη Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα», στο Ἥρως κτίστης. Μνήμη Χαράλαμπου Μπούρα, Μ. Κορρές, Σ. Μαμαλούκος, Κ. Ζάμπας και Φ. Μαλλούχου-Tufano (επιμ.), Αθήνα 2018, 309-319.

Thompson, H. A., «Pnyx and Thesmophorion», Hesperia 5 (1936), 151-200.

Thompson, H. A. και R. L. Scranton, «Stoas and City Walls on the Pnyx», Hesperia 12 (1943), 269-383.

Τραυλός, Ἰ., Πολεοδομικὴ Ἐξέλιξις τῶν Ἀθηνῶν. Ἀπὸ τῶν προϊστορικῶν χρόνων μέχρι τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνος, Ἀθῆναι 1960.

Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, Λονδίνο 1971.

Τσίρος, Σ., εφημερίδα Ἐλεύθερος Κόσμος, 18/07/1968,  «Ἡ ἀποσφράγισις τῆς οἰκίας Παρθένη».

Βλαχογιάννης, Ἰ. (επιμ.), Ἀρχεῖα τῆς Νεωτέρας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Α΄ Ἀθηναϊκὸν Ἀρχεῖον, τόμ. Ι, «Ἡμερολόγιον Νικολάου Ἀντ. Καρώρη. 29 Ἰουνίου 1826 ἕως 11 Ἀπριλίου 182, Ἀθῆναι 1901.

Βογιατζόγλου, Ό., «Ανασκαφή και ανάδειξη του υπόσκαφου ταφικού μνημείου “Σπηλιά του Κουφού”», Αρχαιολογικόν Δελτίον 64 (2009), Χρονικά Β΄1, 27-30.

Βουγιούκα, M. και Β. Μεγαρίδης, Πετράλωνα. Μια συνοικία Άνω-Κάτω, Αθήνα 2009.

Winstrup, L. A., Rejseopmåling, «Grækenland, Athen?», Klippegrav 1850, Inv. nr. 6121, 6147.

Ζερεφός, Χ. κ.ά., Αἱ Ἑπτάλοφοι Ἀθῆναι καὶ τὸ Ἐθνικὸν Ἀστεροσκοπεῖον Ἀθηνῶν. Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας  Ἀθηνῶν, τόμ. 66, Ἀθῆναι 2013.