ΣΚΟΠΟΣ

 

Το έργο εστιάζει στους Λόφους των Μουσών ή Φιλοπάππου, της Πνύκας, και των Νυμφών ή Αστεροσκοπείου. Κύριος στόχος είναι η συλλογή και ενσωμάτωση σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο μέρους του διάσπαρτου αρχαιολογικού και λοιπού υλικού τεκμηρίωσης για τους Λόφους και τη γύρω περιοχή. Η μελέτη και καταγραφή των ιστορικών μετασχηματισμών που συντελέστηκαν βασίζεται σε χαρτογραφικές μεθόδους και τη συλλογή τεκμηρίων.

Από πλευράς χαρτογραφίας, αντλούνται πληροφορίες μέσα από πρώιμους χάρτες της πόλεως των Αθηνών, αεροφωτογραφίες, ρυμοτομικά διαγράμματα, σχέδια αρχαιολογικών μελετών και σύγχρονους ορθοφωτοχάρτες. Ο χρήστης μπορεί να υπερθέσει τα διάφορα ψηφιοποιημένα επίπεδα (layers) σε πρωιμότερους και μεταγενέστερους ιστορικούς χάρτες, και να πραγματοποιήσει συνδυασμούς και συγκρίσεις.

Από πλευράς τεκμηρίωσης, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους ιστορικούς μετασχηματισμούς της περιοχής των Λόφων, αυτοί καταγράφονται μέσα από πρώιμες περιηγητικές αφηγήσεις και εικονογραφήσεις, ιστορικές μελέτες για τους Δυτικούς Λόφους και την ευρύτερη περιοχή, αρχαιολογικά δημοσιεύματα και βιβλιογραφία ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε, καθώς προοδεύει η κατανόηση των χαρτογραφικών σημάνσεων στο χωρικό και ιστορικό τους πλαίσιο, να υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης της έρευνας με την ψηφιοποίηση νέων δεδομένων, όπως λ.χ. είναι ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης επιγραφών που λαξεύθηκαν σε επιφάνειες των βράχων.