Ιστορικοί Χάρτες

Οι Δυτικοί Λόφοι έχουν αποτυπωθεί σε πληθώρα ιστορικών χαρτών των Αθηνών, τρεις από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρα στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων χαρτών ήταν ο χρόνος δημιουργίας, η γεωγραφική ακρίβεια με την οποία συντάχθηκαν, και η απεικόνιση της πραγματικότητας των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Ο χάρτης των Σταμάτη Κλεάνθη και Εduard Schaubert (1831-1832) είναι η πρωιμότερη και ακριβέστερη χωρικά αποτύπωση των Δυτικών Λόφων και περιέχει πολλά στοιχεία σήμανσης αρχαιολογικών καταλοίπων. Ο χάρτης του Wilhelm von Weiler (1834) παρέχει αναλυτική απεικόνιση του αναγλύφου σε συνδυασμό με τη σαφή αποτύπωση του γεωγραφικού ορίου των Λόφων. Ο χάρτης των Ernst Curtius και Johann August Kaupert (1878), ο οποίος υπήρξε και αφετηρία αυτής της μελέτης, είναι πολύτιμος για την επιμελή καταγραφή και επεξήγηση των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Ιστορικοί χάρτες, όπως αυτοί των William Martin Leake (1841), Ferdinand Aldenhoven (1837), Εμμανουήλ Καλλέργη (1860) κ.ά., είναι εξίσου ανεκτίμητα τεκμήρια για τη μελέτη της ευρύτερης Αθηναϊκής τοπογραφίας, εντούτοις δεν αξιοποιήθηκαν στο παρόν έργο, δεδομένου ότι η υπό μελέτη περιοχή των Δυτικών Λόφων δεν αποτυπώθηκε με τόση λεπτομέρεια ώστε να προκύπτουν επιπλέον πληροφορίες στο ήδη υπάρχον σύνολο δεδομένων. Ο χάρτης του Émile Burnouf 1849 είναι ξεχωριστή περίπτωση: παρότι απεικονίζει εκτενώς τα αρχαιολογικά κατάλοιπα επί των Δυτικών Λόφων, δυστυχώς οι γεωγραφικές αποκλίσεις του καθιστούν τη γεωαναφορά του ανέφικτη. Παρ’ όλα αυτά, και λόγω των πολύτιμων πληροφοριών που καταγράφει, διατίθεται, μαζί με τη μετάφραση προς τα ελληνικά της συνοδευτικής πραγματείας, σε ανεξάρτητη ενότητα εδώ.

Πέραν των ιστορικών χαρτών, αξιοποιήθηκε και η αεροφωτογραφία της πτήσης Τ4 των Συμμαχικών Δυνάμεων (1944) που φυλάσσεται στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (British School at Athens – Aerial Photograph Collection), διότι είναι ενδιάμεσος σταθμός μελέτης από το 1878 έως σήμερα, και καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της λατόμησης και του οδικού δικτύου κατά τα νεώτερα χρόνια.