Αρχές 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
114-116 μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018

31 π.Χ.-181 μ.Χ.

Πρώιμη αυτοκρατορική περίοδος: Το υπαίθριο ιερό του Διός Υψίστου

 
Με εντολή του αυτοκράτορα Αυγούστου (31 π.Χ.-14 μ.Χ.) ο μνημειακός βωμός του Αγοραίου Διός, προστάτη των ρητόρων, μεταφέρεται από την Πνύκα στην Αγορά, μπροστά στο Μητρώο, και διακόπτεται η λειτουργία της Εκκλησίας του Δήμου. Κατά τα τέλη του 1ου αι. μ.Χ. ιδρύεται κοντά στο βήμα της Πνύκας το ιερό του Διός Υψίστου, με κόγχες λαξευμένες στο μέτωπο του βράχου· θα λειτουργούσε για τα επόμενα 200 χρόνια.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Kourouniotis και Thompson 1932, 160-162· Camp 1986, 186· Forsén 1996, 49-51.
 

Λαξευτές κόγχες δίπλα στο βήμα της Πνύκας, αποδέκτες αφιερωμάτων στον Ύψιστο Δία που είχε τον χαρακτήρα θεού θεραπευτή. Φωτογραφία του 1930.
(Πηγή: American School of Classical Studies at Athens, Archives, Archaeological Photographic Collection, no AP0348)