1550-1100 π.Χ.
1 Αυγούστου, 2018
700-480 π.Χ.
1 Αυγούστου, 2018

1050-700 π.Χ.

Γεωμετρική περίοδος: Ίχνη κατοίκησης και πλούσιας ταφικής χρήσης

 
Στις ανασκαφές της Πνύκας εντοπίστηκαν ελάχιστα θραύσματα αγγείων της γεωμετρικής περιόδου, που υποδεικνύουν όμως την ανθρώπινη παρουσία στους Λόφους σε αυτή την εποχή. Λιγοστά γεωμετρικά ευρήματα εντοπίστηκαν επίσης και σε ανασκαφές στην περιοχή του ναού του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη. Πρόσφατες ανασκαφές στο ανατολικό πρανές του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου) απέδωσαν ωστόσο μια συστάδα τριών τάφων γεωμετρικών χρόνων, με αξιόλογα ευρήματα. Οι τάφοι αυτοί ίσως αποτελούν μέρος νεκροταφείου που αναπτύσσεται στην περιοχή αυτήν την περίοδο.

 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Πούλου 2013, 231-246.
 

Κάτοψη τάφων και σπουδαία ευρήματα από το γεωμετρικό νεκροταφείο που ανασκάφηκε στον λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου): πυξίδες και κοσμήματα.
(Πηγή: Πούλου 2013, εικ. 2, 6α, 6γ, 7β)