1550-1100 π.Χ.
1 Αυγούστου, 2018

3200-1550 π.Χ.

Πρωτοελλαδική και Μεσοελλαδική περίοδος: Οι πρώτοι κάτοικοι των λόφων

 
Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στους Λόφους σημειώνονται ανατολικά του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου) μεταξύ 3200 και 2000 π.Χ. Στην ίδια περιοχή τεκμηριώνεται για πρώτη φορά και η ύπαρξη ομάδας οικιών που χρονολογούνται μεταξύ 2000 και 1600 π.Χ., καθώς και ενός τάφου μεγάλων διαστάσεων. Επειδή τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι διάσπαρτα και μεμονωμένα, η ευρύτερη περιοχή των Λόφων παραμένει κατά μεγάλο μέρος αρχαιολογικά ανεξερεύνητη. Είναι πιθανόν οι νεώτερες κατασκευές να έχουν σε μεγάλο βαθμό επικαλύψει ή καταστρέψει προϊστορικά κατάλοιπα.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Immerwahr 1971, 97-98· Παντελίδου 1975, 45-141· Παντελίδου-Γκόφα, 1996.

 

Μόνωτος φιάλη από Μεσοελλαδικό τάφο που αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο μεταξύ των οδών Γαριβάλδι 31, Σωφρονίσκου και Φαιναρέτης.
(Πηγή: Παντελίδου 1975, πίν. 1β)