Τέλη 4ου αι. π.Χ.
2 Αυγούστου, 2018
31 π.Χ.-181 μ.Χ.
2 Αυγούστου, 2018

Αρχές 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.

Οι δυτικές πλαγιές των λόφων εκτός οχυρωματικού περιβόλου

 
Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής εγκαθιστά φρουρά σε νέο οχυρό στην κορυφή του Λόφου των Μουσών (Φιλοπάππου), το λεγόμενο Μακεδονικό Φρούριο (294 π.Χ.), ενώ την ίδια περίπου εποχή οι Αθηναίοι οικοδομούν κατά μήκος της κορυφογραμμής το λεγόμενο Διατείχισμα, μήκους 850 μ., που μειώνει σημαντικά την περίμετρο των τειχών· η άμυνα στον απόκρημνο Λόφο της Πνύκας ενισχύεται και στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Σταδιακά, το άλλοτε κατοικημένο δυτικό τμήμα των Λόφων μετατρέπεται σε νεκροταφείο, που λειτουργεί από τον 3ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ. Έχουν ανασκαφεί συνολικά 175 ασύλητοι τάφοι.
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Thompson και Scranton 1943, 301-362· Δακουρά-Βογιατζόγλου 2008, 258-259.
 

Τοπογραφικό σχέδιο του Διατειχίσματος πάνω στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών.
(Πηγή: Thompson και Scranton 1943, 284-285)